“AYET”/ “SURE” / “CÜZ” NEYE DENİR?..

Pazar, Kasım, 2014
6327
Ana Sayfa ·Din & İnanç ve Felsefe ·“AYET”/ “SURE” / “CÜZ” NEYE DENİR?..

cumagun15_d“AYET”NEYE DENİR? ..

Ayet Kelimesinin Sözlük Anlamı: Apaçık alamet, işaret ve nişandır.

Ayet’in ıstılah mânâsı; Kur’an sureleri içinde yer almış olan, başı ve sonu belli cümlelerdir

KUR’AN’DA TOPLAM KAÇ AYET VARDIR?

Kur’an’da toplam kaç ayet var; 6.666 mı, 6.236 mı?

Kur’anı bize hep 6.666 ayettir diye öğrettiler. Halk arasında da  en çok bu görüşe rağbet edilmiştir.

Kur’an ayetlerinin sayısı hakkında ulema arasında da farklı görüşler ortaya çıkmıştır.

Bu farklılığın bazı sebepleri vardır.

Bunlar; bazı âlimlerin Kur’an’da ayet sonu olarak kabul ettiği yerleri diğerlerinin kabul etmemesi, sure başlarında yer alan besmelelerin ve hurûf-u mukattaa’nın ( ayrılmış münferit harflerin) müstakil birer ayet sayılıp sayılmaması vs. dir…

Basra, Kufe, Mekke ve Medine ekolüne mensup âlimler, ayet sayısı konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir.

Medinelilerden İmam Nâfi’ye göre Kur’an 6.217, Şeybe İbn Nisah’a göre 6.214, Ebu Cafer’e göre 6.210 ayettir.

Ayet sayısı Mekkelilere göre 6.220,

Basralılara göre 6.205,

Kufelilere göre de 6.236 ayettir.

Fakat İslam âleminde en yaygın olarak bulunan mushaflar Kufe usulüne göredir ve o da herkesin kolaylıkla hesap edebileceği gibi Kur’an-ı kerimde 114 sure, 6236 ayet-i kerime vardır. 

Ayet sayılarındaki bu farklılığın sebepleri yukarıda izah edilmiştir. 

Yoksa Kufelilerin elinde bulunan Kur’an ile Mekke, Medine veya Basralıların elinde bulunan Kur’an arasında hiçbir fark yoktur. Herkes kendi usulüne göre; ama aynı Kur’an üzerinde yorumda bulunmuştur. Dolayısıyla ekoller arasındaki sayı farklılığına bakılarak şu an elimizde bulunan mushaflarda herhangi bir eksiklik veya fazlalık olduğunun iddia edilmesi doğru değildir.

Ayetler ifade ettikleri hükümlere göre de “muhkem” ve “müteşabih” olmak üzere iki kısma ayrılırlar.

Muhkem, manası meydanda (açık) olan ayet-i kerimelerdir.

Müteşabih ise, manası kapalı ayet-i kerimelerdir. Bunlara görülen anlaşılan meşhur olan mana verilmeyip meşhur olmayan manayı vermek icab eder.

***

“SURE” NEYE DENİR?.

Kur’an’ın, birbirinden besmele ile ayrılan her bir bölümüdür. İki veya daha fazla ayetin bir araya gelmesiyle oluşan bölümlere sure adı verilir. Kur’an-ı kerim içerisinde 114 adet sure bulunur…

Bu ayetler.

1. Fâtiha, 7 ayet

2. Bakara, 286 ayet

3. Âl-i İmrân, 200 ayet

4. Nisâ, 176 ayet

5. Mâide, 120 ayet

6. En’âm, 153 ayet

7. A’râf, 206 ayet

8. Enfâl, 75 ayet

9. Tevbe, 129 ayet

10. Yûnus, 109 ayet

11. Hûd, 123 ayet

12. Yûsuf, 111 ayet

13. Ra’d, 43 ayet

14. İbrahim, 52 ayet

15. Hicr, 99 ayet

16. Nahl, 128 ayet

17. İsrâ, 111 ayet

18. Kehf, 110 ayet

19. Meryem, 98 ayet

20. Tâ Hâ, 135 ayet

21. Enbiyâ, 112 ayet

22. Hac, 78 ayet

23. Mü’minûn, 118 ayet

24. Nûr, 64 ayet

25. Furkân, 77 ayet

26. Şu’arâ, 224 ayet

27. Neml, 93 ayet

28. Kasas, 88 ayet

29. Ankebût, 69 ayet

30. Rûm, 60 ayet

31. Lokman, 34 ayet

32. Secde, 30 ayet

33. Ahzâb, 73 ayet

34. Sebe’, 54 ayet

35. Fâtır, 45 ayet

36. Yâsîn, 83 ayet

37. Sâffât, 182 ayet

38. Sâd, 88 ayet

39. Zümer, 75 ayet

40. Mü’min, 85 ayet

41. Fussilet, 54 ayet

42. Şûrâ, 53 ayet

43. Zuhruf, 89 ayet

44. Duhân, 59 ayet

45. Câsiye, 37 ayet

46. Ahkâf, 35 ayet

47. Muhammed, 38 ayet

48. Fetih, 29 ayet

49. Hucurât, 18 ayet

50. Kâf, 45 ayet

51. Zâriyât, 60 ayet

52. Tûr, 49 ayet

53. Necm, 62 ayet

54. Kamer, 55 ayet

55. Rahmân, 78 ayet

56. Vâkı’a, 96 ayet

57. Hadîd, 29 ayet

58. Mücâdele, 22 ayet

59. Haşr, 24 ayet

60. Mümtehine, 13 ayet

61. Saff, 14 ayet

62. Cumu’a, 11 ayet

63. Münâfikûn, 11 ayet

64. Teğâbun, 18 ayet

65. Talâk, 12 ayet

66. Tahrim, 12 ayet

67. Mülk, 30 ayet

68. Kalem, 52 ayet

69. Hâkka, 52 ayet

70. Me’âric, 44 ayet

71. Nûh, 28 ayet

72. Cin, 28 ayet

73. Müzzemmil, 20 ayet

74. Müddessir, 56 ayet

75. Kıyâme, 40 ayet

76. İnsan, 31 ayet

77. Mürselât, 50 ayet

78. Nebe’, 40 ayet

79. Nâzi’ât, 46 ayet

80. Abese, 42 ayet

81. Tekvîr, 29 ayet

82. İnfitâr, 19 ayet

83. Mutaffifîn, 36 ayet

84. İnşikâk, 25 ayet

85. Bürûc, 22 ayet

86. Târık, 17 ayet

87. A’lâ, 19 ayet

88. Gâşiye, 26 ayet

89. Fecr, 30 ayet

90. Beled, 20 ayet

91. Şems, 15 ayet

92. Leyl, 21 ayet

93. Duhâ, 11 ayet

94. İnşirâh, 8 ayet

95. Tîn, 8 ayet

96. Alak, 19 ayet

97. Kadr, 5 ayet

98. Beyyine, 8 ayet

99. Zilzâl, 8 ayet

100. Âdiyât, 11 ayet

101. Kâri’a, 11 ayet

102. Tekâsür, 8 ayet

103. Asr, 3 ayet

104. Hümeze, 9 ayet

105. Fil, 5 ayet

106. Kureyş, 4 ayet

107. Mâ’ûn, 7 ayet

108. Kevser, 3 ayet

109. Kâfirûn, 6 ayet

110. Nasr, 3 ayet

111. Tebbet, 5 ayet

112. İhlâs, 4 ayet

113. Felâk, 5 ayet

114. Nâs, 6 ayet

Sureler, Peygamber’e inme yerine göre de ikiye ayrılır. Mekke’de inen sureler Mekki’dir.

Hicretten sonra Medine-i münevverede inen sureler de Medeni olarak isimlendirilir.

Mekki surelerin sayısı 86, Medeni surelerse 28’dir..

***

“CÜZ” NEDİR?.

Cüz kelimesi “parça” anlamına gelir.

“Kur’an” ile ilgili bir terim olarak bu kelime, Kur’an’ın eşit uzunlukta bölümlere ayrılmış parçalarından birisini ifade eder.

Belirli bir müddet zarfında Kuran’ın tamamını bitirmek isteyen okuyucuya, günde ne kadar okursa hedeflediği tarihte bitirebileceğini göstermek için Mushafların kenarlarına cüz,hizip ve rubu’ gibi işaretler konulur.

Bu işaretlerin belirlenmesinde bazen kelime adetleri, bazen de harf adetleri esas alınır.

Cüz adetlerinin tespitinde “30 günlük Ramazan aylarında teravih namazlarında Kur’an’ın tamamını hatmetmek isteyen kişi bir gecede ne kadar okuması gerekir” yaklaşımından hareketle 30 sayısı yaygın olarak benimsenmiştir.

Cüzler belirli bir sayfa sayısını göstermese de hattatların Kur’an’ı ezberlemek için geliştirdikleri berkenar mushaf düzeninde bir cüz 20 sayfa tutacak şekilde ayarlanmıştır. Ancak 30. cüz 23 veya 24 sayfadır. Cüzlerin başlangıçların göstermek için mushafların kenarlarına, güneşi sembolize eden bir süs konulur ve bu süsün içerisine cüz numarası yazılır.

 

Haluk Cangökçe

 

 

KİŞİSEL SİTEME ULAŞMAK İÇİN:
http://halukcangokce.com/ e-mail adresini kullanın…( 28.10.2014 İtibariyle 864.846 kişi bu siteye giriş yaptı)
http://www.turklider.org/TR/DesktopDefault.aspx?tabid=1583 da ” Haluk Cangökçe Gözüyle”
YORUMSAL ALAN YAZILARIM İÇİN:
http://www.yorumsalalan.com/kategori/yazarlar/haluk-cangokce/
NÜVE FORM KÖŞE YAZILARIM İÇİN:
http://www.nuveforum.net/2031-haluk-cangokce/

Araç çubuğuna atla