NAMAZI ANLAYARAK KILMAK…

Cumartesi, Ocak, 2023
967782
Ana Sayfa ·Ayetlerden Seçme Mealler ·NAMAZI ANLAYARAK KILMAK…

NAMAZI ANLAYARAK KILMAK…

Yüce Rabbimiz Kamer Sûresi 32. Ayetinde şöyle buyurmaktadır,”
“Ve lekad yesserna’l-Kur’âne li’zzikri; fe hel min müddekkir”
“Gerçekten biz Kur’an’ı anlaşılıp öğüt alınması için kolaylaştırdık; o halde yok mudur düşünüp öğüt alan?”
” Ayeti’nin içeriğine baktığımızda Kuran’ı Kerim’in sadece bir roman gibi okunmamasını onun manasından, içeriğinden  ibret ve öğütlerin alınması gerektiğini ve onu yaşantımıza yansıtmamız gerektiğini anlıyoruz.
Namazı da sadece “iş yerine gelsin” anlayışıyla kılmamalı, onun derin manalarını anlayarak, yüce kıymetinin güzelliklerini tadarak kılmalıyız.
“İnmedi hele Kur’an bunu hakkıyla bilin,  ne mezarlıkta okumak nede fal bakmak için…

PEYGAMBER EFENDİMİZİN NAMAZ İLE İLGİLİ HADİSLERİ…
“Sizden birinin kapısının önünden bir nehir geçer de her gün o nehirde beş kere yıkanırsa, ne dersiniz, onda kir diye bir şey kalır mı? diye sordu.
Orada bulunanlar “hayır, kir diye bir şey kalmaz yâ rasulellah” dediler.
Sonra Hz. Peygamber, işte beş vakit namaz da bu nehir gibidir. Allah Teâla beş vakit namazla hata ve günahları temizler.”
“Kıyâmet gününde kişinin ilk hesaba çekileceği ibadet namaz olacaktır. Namazı iyi netice veren kurtulur.
Namazla ilgili hesabı doğru çıkan, diğer hesaplardan da kolay geçer. Namazdan hesabı bozuk çıkanın diğer hesapları da bozuk ve çetin olacaktır.”
“Namaz mü’minin nurudur. Bir müslümanın evinde kıldığı namazı evinin nurudur. Evlerinizi namaz kılarak ve Kur’an okuyarak nurlandırınız.”
“Namaz kılmamak, kişi ile kafirlik ve şirk arasında bir durumdur. Yani namazsızlık, kafirliğe bir geçittir, namaz kılmamakta ısrar etmekte küfre (dinsizliğe) giden bir yol vardır.”
“Bizimle (müslümanlarla) kafirler arasında en ayırıcı fark, ilâhi bir taahhüd (anlaşma) olan namazdır.
Her kim namazı bile bile kılmazsa küfre girmiş olur.”
“Her şeyin bir alâmeti (nişanı) vardır. İmanın alâmeti de namaz kılmaktır.”

KAMET…
Allâhü ekber (4 kere)……………..Allah en büyüktür.
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh (2 kere)……………Ben şahitlik (kabul) ederim ki Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.
Eşhedü enne Muhammede’r-rasûlullâh (2 kere)……..Yine şahitlik ederim ki şüphesiz Muhammed Allah’ın peygamberidir
Hayye ale’s-salâh (2 kere)…….….Haydi namaza.
Hayye ale’l-felâh (2 kere)…….…..Haydi kurtuluşa.
Kad kâmeti’s-salâh (2 kere)……..Namaz başlamıştır.
Allâhü ekber (2 kere)…………….,..Allah en büyüktür.
Lâ ilâhe illallâh (1 kere)………….Allah’tan başka ilah yoktur.

SÜBHANEKE…
Sübhâneke…………….Seni tesbih ederim
Allâhümme……………Ey Allahım
Ve bihamdik…………..Hamd (övgüler) sanadır
Ve tebâreke’smük……Senin ismin ne yücedir
Ve teâlâ ceddük………Senin şanın ne büyüktür
Ve lâ ilâhe ğayruk…..Senden başka bir ilah da yoktur

BESMELE…
Eûzü bi’llâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm………..Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım
Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm……………….Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla (başlarım)

FATİHA SURESİ…
El-Hamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn……………Hamd Alemlerin Rabbi Olan Allahadır.
Errahmânirrahîm……………………………..Rahman’dır Rahim’dir (Esirgeyen’dir ve Bağışlayan’dır)
Mâliki Yevmi’d-dîn……………………………Din (hesap) gününün sahibidir
İyyâke na’büdü……………………………….Yalnız sana kulluk(ibadet) ederiz
Ve iyyâke neste’în…………………………….Ve ancak senden yardım dileriz
İhdina’s-sırâta’l-müstekîm…………………Bizi dosdoğru yola ilet
Sırâta’llezîne en’amte aleyhim…………….Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna
Ğayri’l-mağdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn….Gazaba uğrayanların ve sapmış olanların yoluna değil…

RÜKUDA…
Sübhâne rabbiye’l-azîm…….Büyük olan Rabbimi tesbih ederim..(Büyük olan Rabbim her türlü kusurdan uzaktır)

RÜKÜDAN DOĞRULURKEN…
Semi’allâhü li men hamideh…..Allah, hamd eden kimsenin hamdini işitir

KIYAMDA…
Rabbenâ leke’l-hamd…….Ey Rabbimiz, hamd (bütün övgüler) sana aittir

SECDEDE…
Sübhâne rabbiye’l-a’lâ……En yüce olan Rabbimi tesbih ederim…(En yüce olan Rabbim her türlü kusurdan uzaktır)

ETTEHİYYATÜ…
Et-Tehiyyâtü lillâhi ve’s-salavâtü ve’t-tayyibât…….Bütün dualar, övmeler, bedeni ve mâli ibadetler Allah’a aittir
Es-Selâmü aleyke eyyühe’n-nebiyyü ……..Ey Peygamber selam, dua senin üzerine olsun
Ve rahmetu’llâhi ve berakâtühû…………Ve Allah’ın rahmeti ve O’nun bereketi
Es-Selâmü aleynâ ve alâ ibâdi’llâhi’s-sâlihîn…,,..Selam bizim ve Allah’ın salih kullarının üzerine olsun
Eşhedü en lâ ilâhe illallâh…,,……Ben şahitlik ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur
Ve eşhedü……………..Yine şahitlik ederim ki
Enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh…….Şüphesiz Muhammed O’nun kulu ve peygamberidir

ALLAHÜMME SALLİ…
Allâhümme salli…….….Ey Allahım, salat et (Şeref ve şanlarını yücelt)
Alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed………….Muhammed’e ve O’nun ailesine
Kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîm………İbrahim’e ve onun ailesine salat ettiğin gibi
İnneke hamîdün mecîd………..Muhakkak, övülmeye, yüceltilmeye en layık olan sensin

ALLAHÜMME BARİK…
Allâhümme bârik………..Ey Allahım, bereketlendir
Alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed…………..Muhammed’i ve O’nun ailesini
Kemâ bârakte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîm…..….İbrahim’i ve onun ailesini bereketlendirdiğin gibi
İnneke hamîdün mecîd…………..Şüphesiz sen, övülmeye, yüceltilmeye en layık olansın

RABBENA…
Rabbenâ âtinâ fi’d dünyâ haseneten……….Rabbimiz bize dünyada bir iyilik ver
Ve fi’l-âhireti haseneten…………….Ve ahirette de bir iyilik ver
Ve kınâ azâbe’n-nâr……….Ve bizi ateşin azabından koru

RABBENA FİRLİ…
Rabbena’ğ-firlî………….…..Rabbimiz, beni bağışla
Ve li vâlideyye………….…..Ve anne babamı
Ve li’l-mü’minîne……….….Ve bütün mü’minleri
Yevme yekûmü’l-hisâb……Hesapların görüldüğü o günde

SELAM VERİRKEN…
Esselamü aleyküm verahmetullah…….Allah’ın selamı ve rahmeti üzerimize olsun

SELAMDAN SONRA…
Allâhümme ente’s-selâmü ve minke’s-selâm….Ey Allahım. Sen selamsın (selamet, emniyet, sulh) ve selam sendendir
Tebârakte yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm……Son derece büyük ve ikram sahibi olan Allahım, senin şanın yüce olsun

TESBİHTEN ÖNCE…
Alâ rasûlinâ salavât………Bütün salât ve selamlar Peygamberimizin üzerine olsun
Sübhânallâhi……………..Allah’ı tesbih (şanına layık ifadelerle yad) ederim
Ve’l-hamdü lillâh………..Hamd Allah’a aittir
Ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber…..En büyük olan Allah’tan başka ibadet edilecek hiçbir ilah yoktur
Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyii’l-azîm……Yüce Allah’tan başka hiçbir güç ve kuvvet de yoktur

AYETÜ’L KÜRSİ…
“Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyû’l-kayyûm…..
”Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah’tır.  O her zaman var olan ve bütün varlıkların idaresini bizzat yürütendir”
Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm……………Kendisini ne bir uyuklama yakalar ne de bir uyku
Lehû mâ fi’s-semâvâti ve mâ fi’l-ard……….Göklerde ve yerlerde bulunanların hepsi O’nundur
Men ze’llezi Yeşfe’u indehû illâ bi iznihî…….İzni olmadan O’nun yanında hiç kimse şefaat edemez
Ya’lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm………O, kullarının yapacaklarını ve önceden yaptıklarını bilir
Ve lâ Yuhîtûne bi şey’in min ilmihî illâ bi mâ şâe…..O’nun dilediği kadarı hariç, insanlar O’nun ilminden hiçbir şeyi bilmezler
Vesi’a kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-ard……..O’nun kürsüsü gökleri ve yerleri içine alır
Ve lâ yeûdühû hıfzuhümâ………….…Onları koruyup gözetmek O’na ağır gelmez
Ve hüve’l-aliyyü’l-azîm……………O, yüce ve büyüktür

TESBİH…
Sübhânallâh………….Allah’ı tesbih ederim
El-Hamdü lillâh………Hamd Allah’a mahsustur
Allâhü ekber…………..Allah en büyüktür

TESBİHTEN SONRA…
Lâ ilâhe illallâhü …………Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur
Vahdehû lâ şerîke leh……Tek olan O’nun ortağı yoktur
Lehü’l-mülkü……………..Hakimiyet (mülk) O’nundur
Ve lehü’l-hamdü………….Hamd de O’nundur
Ve hüve alâ külli şey’in kadîr……Ve O her şeye gücü yetendir
Sübhâne Rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-vehhâb…….Tesbih ederim ki Rabbimi O en yücedir, nimetlerini bol bol verendir

FİL SURESİ…
Elem tera keyfe fe’ale rabbüke bi eshâbi’l-fîl….…Görmedin mi Rabbin fil sahiplerine ne yaptı?
Elem Yec’al keydehüm fî tadlîl………Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl….…Onların üstüne ebâbil kuşları gönderdi
Termîhim bi hıcâratin min siccîl…..Kuşlar onlara pişmiş çamurdan yapılmış taşlar atarlardı
Fece’alehüm keasfin me’kûl…………Nihayet onları yenilmiş ekin yaprağı gibi yapıverdi

KUREYŞ SURESİ…
Li ilâfi kurayşin îlâfihim rihlete’ş-şitâi ve’s-sayf……..Kureyş’in (güvenini sağlayıp) onları alıştırdığı için; onları yaz ve kış yolculuklarına alıştırdığı için
Fe’l-ya’büdü rabbe haze’l-beyti’llezî et’amehüm……..Kureyşliler, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin
min cûin ve âmenehüm min havf…………kılan bu Ev (Kabe)’nin Rabbine kulluk etsinler

MAUN SURESİ…
Eraeyte’llezi yükezzibü bi’d-dîn………..Dini yalanlayanı gördün mü?
Fe zâlike’llezî Yedu’u’l-yetîm………….İşte o yetimi iter kakar
Ve lâ Yehuddu alâ taâmi’l-miskîn….…Yoksulu doyurmaya teşvik etmez
Fe veylün li’l-musallîne’llezîne hüm an salâtihim sehûn……Şu namazı kılanların vay haline ki, onlar kıldıkları namazlarından habersizdirler (namazın değerini bilmez, ona önem vermezler)
Ellezîne hüm yürâûne ve Yemne’ûne’l-mâûn…….Onlar aslında gösteriş yapıyorlar; zira zekata (hayra) mani oluyorlar

KEVSER SURESİ…
İnnâ a’taynâke’l-kevser………….Gerçekten biz sana kevseri (bol ve tükenmez nimetleri, cennetteki “kevser” havuzunu) verdik
Fe salli li rabbike ve’nhar………..Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes
İnne şânieke hüve’l-ebter………..Asıl soyu kesik olan o sana kin besleyen kimsedir

KAFİRUN SURESİ…
Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn………….….De ki ey kafirler
Lâ e’büdü mâ te’büdûn……………..Ben sizin taptıklarınıza tapmam
Ve lâ entüm âbidûne mâ e’büd.….Siz de benim kendisine kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz
Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm…..Ben sizin taptıklarınıza tapmış değilim
Ve lâ entüm âbidûne mâ e’büd….Siz de benim ibadet ettiğime ibadet ediciler değilsiniz
Leküm dînüküm ve liye dîn……..Sizin dininiz size, benim dinim de bana

NASR SURESİ…
İzâ câe nasru’llâhi ve’l-feth……..Allah’ın yardımı ve fetih gelince
Ve raeyte’n-nâse Yedhulûne fî dîni-llâhi efvâcen……Ve insanların bölük bölük Allah’ın dinine girdiklerini görünce
Fe sebbih bi hamdi rabbike ve’steğfirhü……Hemen Rabbine hamd ederek O’nu tesbih et ve bağışlanma dile
İnnehû kâne tevvâbâ………..Şüphesiz O, tövbeleri çok kabul eden-dir

TEBBET SURESİ…
Tebbet Yedâ ebî lehebin ve tebbe………..Ebû Leheb’in iki eli kurusun, kurudu da
Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb……Malı da kazandıkları da ona fayda vermedi
Seyaslâ nâran zâte lehe-bin……….……O, alevli bir ateşe girecek
Ve’mraetühû hammâlete’l-hatab….….Odun taşıyıcısı olarak karısı da
Fî cîdihâ hablün min mesed…………….Boynunda hurma lifinden (bükülmüş) bir ip olduğu halde

İHLAS SURESİ…
Kul hüve’llâhü ehad…….De ki: O Allah birdir (tektir)
Allâhü’s-samed…………..O Allah sameddir. (Her şeyin Allah’a muhtaç olup, Allah’ın hiçbir şeye muhtaç olmadığını ifade etmektedir)
Lem Yelid ve lem yûled………..….O, doğurmamıştır ve doğurulmamıştır
Ve lem yekün lehû küfüven ehad…..….Hiçbir şey O’nun dengi (ve benzeri) değildir

FELAK SURESİ…
Kul eûzü bi rabbi’l-felak……….……De ki: Sabahın Rabbine sığınırım
Min şerri mâ halak…………………..Yarattığı şeylerin şerrinden
Ve min şerri ğasigın izâ vekab….…Ve karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden
Ve min şerri’n-neffâsêti fi’l-ukad.……Ve düğümlere üfüren (büyücü)lerin şerrinden
Ve min şerri hâsidin izâ hased………Ve hased ettiği zaman kıskancın şerrinden

NAS SURESİ…
Kul eûzü bi rabbi’n-nâs………….De ki: İnsanların Rabbine sığınırım
Meliki’n-nâs……………İnsanların melikine
İlâhi’n-nâs……………..İnsanların ilahına
Min şerri’l-vesvâsi’l-hannâs…………O sinsi şeytanın şerrinden
Ellezî yüvesvisü fî sudûri’n-nâs……Ki o, insanların gönüllerine durmadan şüphe ve tereddüt sokar
Mine’l-cinneti ve’n-nâs………………(O şeyten) gerek cinlerden, gerekse insanlardan (olsun)

BİRİNCİ KUNUT DUASI…
Allâhümme innâ neste’înüke…….Ey Allahım muhakkak biz senin yardımını isteriz.
Ve nesteğfiruke ve nestehdîk…… Senin bağışlamanı ve senin hidayetini (doğru yola iletmeni) isteriz
Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk………Sana iman ederiz ve sana tövbe ederiz
Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel……Sana tevekkül (güvenir, işimizi dayandırır, itimat) ederiz ve seni överiz
Hayra küllehû neşküruke ve lâ nekfüruke….Bütün hayırlar sana aittir, sana şükrederiz ve sana nankörlük etmeyiz
Ve nahleu ve netrukü men Yefcüruk………..Seni yalanlayan kimseyi de çıkarır ve terkederiz

İKİNCİ KUNUT DUASI…
Allâhümme iyyâke na’büdü…….Ey Allahım, yalnız sana ibadet ederiz
Ve leke nusallî ve nescüdü…..…..Senin için namaz kılarız ve secde ederiz
Ve ileyke nes’â ve nahfidü……..….Senin için çalışır ve senin dinine hizmet ederiz
Nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke…..…Rahmetini ümit ediyor; azabından korkuyoruz
İnne azâbeke bi’l-küffâri mülhik………..Şüphesiz senin azabın kafirlere erişir

ÖRNEK DUA…
Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn. Ves-salâtü ves-slâmü alâ rasûlina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmeîn.
Allah’ım! Sen gizli ve açık her şeyi bilirsin. Yerde ve göklerde bulunan her şey sana âşikardır. Ya Rabbi,
beni ve benden meydana gelen zürriyetimi namaza devam edenlerden eyle. Beni, anamı, babamı ve bütün
mü’minleri bağışla. Bizlere dünyada ve ahirette iyilik nasib eyle. Sana gerçekten kul olmayı ve emrettiklerine sarılıp, nehyettiklerinden uzak durmayı, helalinden kazanıp, helalinden yemeyi nasib eyle. Çocuklarımızı asrımızın bataklığına düşmekten ve Kur’an’dan uzaklaşmaktan muhafaza eyle.

Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ım! Kalplerimizi senin dînin üzerine sâbit kıl. Ey halleri değiştiren Allah’ım! Bizim hâlimizi hallerin en güzeline çevir. Ey hayır kapılarının anahtarı! Bizim için kapıların en hayırlısını aç. Allah’ım! Göğsümü, kalbimi ve basiretimi en güzel şeylere aç ve işimi kolaylaştır. Hakkı anlatırken dilimdeki düğümü çöz.

Ey Rabbimiz! Unutarak ve hatâen yaptığımız şeylerden bizi sorguya çekme ve bizden önceki ümmetlere yüklediğin yükü bize yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim mevlâmızsın, kâfirlere karşı bize yardım et. Bize tam bir nimet,
devamlı olarak âfiyet ve güzel bir ölüm nasib eyle. Bütün geçmişlerimizin ruhları için, Allah rızası için el-Fâtiha.

HAŞR SURESİNİN SON ÜÇ AYETİ…
Haşr sûresinin son üç ayetinin fazileti hakkında Hz.Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur. “Her Kim sabahleyin üç defa “eûzü billâhissemîi’l-alîmi mineş-şeytânirracîm” dedikten sonra besmele çekip Haşr sûresinin son üç ayetini okursa, Allah, onun için akşama kadar bağışlanmasını dileyecek yetmiş bin melek görevlendirir. O kimse o gün ölürse şehit olarak ölmüş olur. Akşamleyin ölürse yine böyledir.”

Hüvellâhüllezî lâ ilâhe illâhû, âlimül-ğaybi veş-şehâdeti hüverrahmânürrahîm  (22). Hüvellâhüllezî lâ ilâhe illâhû, el-
melikül-kuddûsüs selâmül-mü’minül-müheyminül-azîzül-cebbârul mütekebbir. Sübhânellâhi ammâ yüşrikûn  (23).
Hüvellâhül-hâlikul-bâriül-müsavviru lehülesmâül-husnâ. Yüsebbihu lehû mâfissemâvâti vel-ardi. Ve hüvel-azîzül-
hakîm (24).
Anlamı :
22. O öyle bir Allah’tır ki, kendisinden başka ilah yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O esirgeyen ve Bağışlayandır.
23. O öyle bir Allah’tır ki, kendisinden başka hiçbir ilâh yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selamet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır.
Allah, puta tapanların ortak koştukları şeylerden münezzehtir (uzaktır).
24. O yaratan, var eden, şekil veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde onlar O’nun şanını yücelt- O, galiptir, hikmet  sahibidir

AMENERRASULÜ…
Bakara suresinin sonundaki bu iki ayet büyük bir duadır. Hz.Peygamber’e Mi’raç’ta vahyolunmuştur ve yatsı
namazlarından sonra okunmasının çok sevap olduğu vurgulanmıştır.
Amenarrasûlü bimâ ünzile ileyhi min rabbihî vel-mü’minûn. Küllün âmene billâhi vemelâiketihî ve kütübihî ve rusülih.
Lânüferriku beyne ehadin min rusülih. Ve kâlû semi’nâ ve eta’nâ ğufrâneke rabbenâ veileykel-masîr

(285). Lâyükel- lifullâhü nefsen illâ vüs’ahâ lehâ mâkesebet ve aleyhâ mektesebet. Rabbenâ lâtüâhiznâ innesînâ ev’ahda’nâ. Rabbenâ velâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehû alellezîne min kablinâ. Rabbenâ velâ tühammilnâ mâ lâtâgate lenâ bih.
Va’fü annâ vağfirlenâ verhamnâ ente mevlânâ fensurnâ alel-kavmil-kâfirîn (286).

Anlamı :
285. Gönderilen peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, mü’minler de iman ettiler. Onlardan
her biri Allah’a ve O’nun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. (Biz de onun için) Allah’ın
peygamberlerinden hiç birini iman açısından ayırmayız. Onlar; “işittik, itaat ettik, ey Rabbimiz, mağfiretini niyaz ederiz, dönüş yalnızca sanadır” dediler.
286. Allah her şahsa ancak gücü yettiği kadar sorumluluk yükler. Herkesin kazandığı ya kendi lehinedir ya da aleyhinedir. (Bundan sonra şöyle dua edin!): Ey Rabbimiz! Unutursak ve hataya düşersek bizi hesaba çekme.
Ey Rabbimiz! Bizden önceki ümmetlere yüklediğin gibi bize de ağır yükler yükleme. Ey Rabbimiz! Gücümüzün yetmediği işlerden bizi sorumlu tutma, bizi affet, bizi bağışla ve bize acı. Çünkü sen bizim mevlâmızsın. Kâfir toplumlara karşı bize yardım et.

EZAN DUASI…
“ALLAHÜMME RABBE HAZİHİ’D-DA’VETİ’TTAMME, VE’S-SALATİ’L KAİME, ATİ MUHAMMEDENİ’L VESİLETE VE’L-FAZİLETE VED DERECETEN RAFİA VE’B-ASHÜ MAKAMEN MAHMUDENİ’L-LEZİ VEADTEHÜ İNNEKE LA TUHLİFÜ’L-MİAD.”

Kimki ezanı işittiği zaman bu duayı okursa , ona peygamber efendimizin kıyamet günü şefaati mutlaka helal olur.

SOFRA DUASI…
EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’RRACİM BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM.
EL HAMDÜ LİLLAHİLLEZİ ET’AMENA VE SEKANA VE CE’ALENA MİNEL MÜSLİMİYN,  Nİ’METİ CELİLULLAH, BEREKETİ HALİLULLAH, ŞEFAAT YA RESULALLAH  SOFRAMIZA BEREKET,
VÜCUDUMUZA SIHHAT, DÜNYADA KALANLARIMIZA SELAMET, AHİRETE GİDENLERİMİZE RAHMET… ALLAHÜMME ZİD VE LA TENKUS, Bİ HÜRMETİ SEYYİDİL MÜRSELİN VEL HAMDÜ
LİLLAHİ RABBİL ALEMİN. .. EL FATİHA

* Herkesin kendisine muhtaç olduğu ve fakat O’nun  kimseye ihtiyacının bulunmadığı Yegâne varlıktır.

Hayırlara vesile olmasını temenni ederim, Selam ve Dua ile,

 

Seni namaza dahi götüremeyen imanın! Seni nasıl cennete götürsün.

 

 

Çeşitli Makale ve Yazılarım için:
http://www.turklider.org/TR/DesktopDefault.aspx?tabid=1583 da ” Haluk Cangökçe Gözüyle”

 

ANKARA  21.01.2023

Araç çubuğuna atla